La Marzocco

Algemene voorwaarden

Specialtycoffee.nl is een onderdeel van Espresso Service West BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27131293, verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nr 1898 KvK Haaglanden, BTW nummer is NL808953011B01. Espresso Service West BV is gevestigd aan de Loosduinseweg 495c, 2571 AG te Den Haag en is als volgt te bereiken:
Telefoon: +31. (0) 70.3624872
E-mail: info@esw.nl

1. Algemeen

Door bij Specialty Coffee een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Espresso Service West BV akkoord gaat. Espresso Service West BV (hierna te noemen ESW) heeft het recht haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u ESW hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door ESW aan u verstrekte gegevens moeten direct door u aan ESW worden gemeld, eventuele wijzigingen van onjuistheden van uw gegevens die u aan ESW heeft verstrekt. 

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ESW zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van applicatie.
 2. Algemene Voorwaarden die de koper verkoop zijn niet van applicatie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ESW is ingestemd.
 3. Door het gebruik van de internetsite van Specialty Coffee en / of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ESW worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ESW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. ESW zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en / of aan te vullen.

3. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ESW. ESW is gerechtigd om bepaalde voorwaarden te weigeren, tenzij anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ESW dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en handige kenmerken van de producten die telefonisch, via de website van Specialty Koffie of via e-mail worden verstrekt zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. ESW echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

4. Prijzen / Aanbiedingen

 1. Alle prijzen zijn in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen van ESW zijn vrijblijvend en ESW zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van verplichte is.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 4. ESW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een verkeerde prijs dermate onjuist is de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft ESW het recht de bestelling te weigeren.

5. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL of PayPal / Credit Card betaald worden.
 2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van ESW is bijgeschreven.
 3. Betaalopdrachten aan de bank / giro-instellingen zijn voor rekening en risico van die de opdracht tot betaling geeft. 

6. Bijdrage bezorgkosten

Voor het verzendklaar maken en controleren van uw bestelling betaalt u een afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling, deze is inbegrepen in de verzendkosten. 

7. Retourzendingen

U heeft het product binnen 5 werkdagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren. Wij streven ernaar om het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening, mits het aan de volgende zaken voldoet:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan versproducten zoals koffie ed.
 • Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel om beschadiging daarvan te voorkomen.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Retouren dienen te allen tijde voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: social@specialtycoffee.nl Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden. Stuur het product altijd gefrankeerd retour naar het volgende adres: 
Espresso Service West BV, Loosduinseweg 495c, 2571 AG Den Haag tav Specialty Coffee Webshop. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

 1. Wanneer er na beoordeling van de leverancier van ESW, sprake is van een fabricage van leveringsfout de verzendkosten door ESW betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen.
 2. ESW biedt u ook de mogelijkheid om uw product aan ESW te retourneren. Retourneren en / of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, kunt overhandigen. Voor retourneren zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van applicatie. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren zijn te allen tijde voor eigen rekening. Bij retourneren van het artikel ontvangt u meteen het aankoopbedrag terug (exclusief verzendkosten).

8. Omruilen

U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de volgende zaken voldoet:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden.
 • Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan versproducten zoals koffie ed.
 • Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel om beschadiging daarvan te voorkomen.

Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product te ruilen. Ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs kunt overhandigen. Zonder het originele aankoopbewijs kan het product niet retour worden genomen. Voor retourneren zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van applicatie. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren zijn te allen tijde voor eigen rekening.

Het kan gebeuren dat u het verkeerde product heeft besteld, omruilen is dan mogelijk. U kunt een mail sturen naar social@specialtycoffee.nl

Retouren dienen te allen tijde voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: social@specialtycoffee.nl Vermeld hierbij het bestelnummer. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden. Stuur het product altijd (voldoende) gefrankeerd retour naar het volgende adres:
Espresso Service West BV, Loosduinseweg 495c, 2571 AG Den Haag tav Specialty Coffee Webshop. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Indien de producten niet geleverd zijn volgens de oorspronkelijke bestelling, dan zijn de retourkosten voor rekening van ESW. ESW streeft er naar om het bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 aankoop werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening.

Voor het opnieuw versturen van uw bestelling, zijn echter wel kosten verbonden voor het extra transport. ESW zal deze extra transportkosten in rekening brengen. Het omgeruilde product wordt naar u retour gezonden nadat het bedrag is ontvangen op het rekeningnummer van ESW. 

9. Levering

 1. De door ESW opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn is dat een redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.
 3. Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig (doen) inspecteren.
 4. De levertijd is afhankelijk van de door jou gekozen artikelen. Een deel van ons assortiment is direct uit ons magazijn leverbaar. Echter kan het voorkomen dat artikelen door onvoorziene omstandigheden niet voorradig zijn.
 5. Het kan voorkomen dat ESW een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen je per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat je bij het aanmaken van je bestelling een juist e-mailadres vermeldt. ESW houdt je bestelling aan en levert zodra één en ander weer voorradig is. Indien nalevering niet meer mogelijk is krijg je ook bericht en komt je bestelling te vervallen.
 6. Indien je een bedrag vooruitbetaald hebt en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaald betrekking heeft, niet tot stand komt omdat de oorspronkelijke bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling.
 7. Alle gemelde van aansprakelijkheid leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht van. ESW is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventuele late levering. De bestelling wordt door ESW in samenwerking met UPS bij u afgeleverd. ESW verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.
 8. Heb je een product op onze site gezien en vind je het toch gemakkelijker om in onze winkel langs te komen? Dan kan je natuurlijk telefonisch contact opnemen via +31 (0) 70 3624872 om na te vragen of het betreffende product op voorraad is. U kunt dit product dan maximaal 5 werkdagen reserveren en bij ons op komen halen in Den Haag

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van weergegeven producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van overeenkomst overeenkomst aan ESW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

11. Elektronische communicatie en bewijs

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ESW (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is ESW niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake van zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ESW.
 2. De administratie van ESW geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ESW in een geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ESW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ESW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer opgevattingen voor haar rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan van haar wil een omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, aankondiging in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Afkoelingsperiode

 1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd versproducten als koffie ed Alleen wanneer het product in de verpakking origineel, compleet, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met ESW, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, eventuele garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 2. ESW is niet aansprakelijk voor enige schade, die bij terugzending aan de verpakking van het product ontstaat.
 3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de rekening van de koper.
 4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt ESW er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschiedt.

14. Garantie

 1. Voor door ESW verbeterde producten geldt de wettelijke garantietermijn zoals deze wordt bepaald door de Europese Unie.
 2. ESW is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Indien ESW om welke dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepalen, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er toch zijn in of aan het product zijn, waaronder bepaalde reparaties die niet met toestemming van ESW of de fabrikant zijn verricht.
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming correspondonderend of onoordeelkundig gebruik.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. Reparatie van vervanging brengt geen vernieuwing en / of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 7. De Koper is gehouden ESW te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ESW zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen .
 8. Het is mogelijk dat ESW op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Gevonden links zijn louter informatief. ESW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite wordt verwezen naar het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

15. Persoonsgegevens

 1. ESW zal de gegevens van de Koper verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
 2. ESW neemt daarbij de van applicatie wet- en regelgeving in acht.

16. Toepasselijk recht en rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ESW of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's Gravenhage.

Aanvragen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van ESW zijn tevens op schriftelijke aanvraag bij:
Espresso Service West BV, Loosduinseweg 495c, 2571 AG te Den Haag

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van ESW gebruikt worden. Alle rechten zijn aan ESW voorbehouden.

nl_NLDutch